Μέσω του έργου FLAVOURS OF EUROPE, η κοινοπραξία θα αναπτύξει υψηλής ποιότητας και καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά, προσαρμοσμένα στο να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και κυρίως των γυναικών προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρήσεις και να αναπτυχθούν κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς στις αγροτικές περιοχές με μειωμένο πληθυσμό ή/και στις περιοχές που υποφέρουν από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η COVID-19.
Το έργο " FLAVOURS OF EUROPE " στοχεύει στην ανάπτυξη έως το 2023 ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών για την αύξηση των δεξιοτήτων περισσότερων από 800 ενηλίκων, κυρίως γυναικών με μειωμένες ευκαιρίες από υποβαθμισμένες αγροτικές περιοχές, ώστε να τους δοθούν κίνητρα και εργαλεία για να απασχοληθούν στον τομέα του τουρισμού γαστρονομικής κληρονομιάς.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση του  πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.