Λευκή Βίβλος για τη γαστρονομία, την πολιτιστική κληρονομιά και το Ψηφιακό Marketing με θέμα τον Τουρισμό

Η Λευκή Βίβλος για τη ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ και το ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ είναι μια ερευνητική μελέτη σε έξι διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία) σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα στις συγκεκριμένες γαστρονομίες και στον τουρισμό στις αγροτικές περιοχές των χωρών αυτών.

Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές τάσεις που θα έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο από τα χωριά, με έμφαση στους ενήλικες, κυρίως τις γυναίκες. Ευελπιστεί να επιτελέσει βασικό ρόλο στην χάραξη των στρατηγικών για την, χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων από τον γαστρονομικό τουρισμό, στον οποίο ιδιωτικά ιδρύματα, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, ο δημόσιος τομέας, πανεπιστήμια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταξύ άλλων, θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός υγιούς, βιώσιμου τουριστικού τομέα.

Ειδικοί στόχοι:

Το έργο Flavours of Europe στοχεύει:

  • vα διερευνήσει μέσω ανάλυσης πολιτικής και εγγράφων, καθώς και μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
  • να διερευνήσει την παροχή ευκαιριών στο δημόσιο/ιδιωτικό τομέα για μαθήματα ψηφιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε θέματα απασχολησιμότητας, να προσφέρει υπηρεσίες για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, εργαλεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.
  • να εντοπίσει και να ορίσει 8 εκπαιδευτικά περιβάλλοντα γύρω από τον τουρισμό που να προέρχονται από τουριστικούς φορείς σε υποβαθμισμένες αγροτικές περιοχές.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.