Το έργο θα αποτελέσει για τους τελικούς χρήστες ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας και κατάρτισης, προσαρμόζοντάς το εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες της διαδικτυακής εκπαίδευσης πάνω σε πεδία που αφορούν υποδομές & υπηρεσίες τουρισμού αλλά και πολιτιστικής γαστρονομικής κληρονομιάς. Η πλατφόρμα θα καλλιεργήσει ή/και θα ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες όσων θα εμπλακούν στο έργο.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης θα εισαγάγει νέα μεθοδολογική προσέγγιση στη διαδικτυακή μάθηση και διδασκαλία, και θα ωφελήσει τόσο τους/τις εκπαιδευόμενους/ες του μαθήματος, όσο και τους/τις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων μέσα από τις διάφορες ενότητες. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τα μελετήσουν και με τυχαία σειρά. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για αυτό-εκπαίδευση από ανεξάρτητους χρήστες που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα όποτε θέλουν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.