Проектът ще насочи потребителите към иновативен инструмент за преподаване и обучение, като адаптира създадените материали за обучение спрямо целите на уеб-базираното образование в инфраструктурите и услугите на културно-гастрономическото наследство в туризма. Платформата ще отговори на необходимостта от използване на инструмент за преподаване, но и за практикуване на дигитални компетентности на бенефициентите по проекта.

Платформата за електронно обучение по проекта ще въведе нов методологичен подход към онлайн обучението и преподаване - платформата за електронно обучение ще бъде разработена така, че да бъде

Тази инициатива е резултат от проекта "Вкусовете на Европа", който има за цел да разработи до 2023 г. нова образователна програма за повишаване на уменията на повече от 800 възрастни, най-вече на жени с ограничени възможности от необлагодетелствани селски райони, за асоциране и приобщаване в селския туризъм, свързан с гастрономическото наследство.