Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.