Относно проекта


Тази инициатива е резултат от проекта Flavours of Europe, който има за цел да разработи до 2023 г. нова образователна програма за повишаване на уменията на повече от 800 възрастни, особено жени с ограничени възможности от бедни селски райони, за изграждане на приобщаващо развитие на общността чрез гастрономия културен туризъм.

 2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562

 Период на изпълнение: януари 2022 г. – декември 2023 г